GDPR

v zmysle článku 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s článkami 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľným pohybom týchto údajov a zrušením smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Podľa ustanovení článku 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), týmto Vám ako dotknutej osobe poskytujeme nasledujúce informácie o spracovaní vašich osobných údajov.

Správca údajov: Správcom je Verteco, s adresou Novosady 17, 96212 Detva, Slovensko, v zastúpení: Bystričan (ďalej len „kontrolór“).

Kontaktné údaje:
E-mail: info@yoursday.eu

Prístup k osobným údajom:
Pri spracovaní osobných údajov, okrem kontrolóra a spoločností prepojených na Verteco a ich zamestnancov, iné osoby spracovávajúce osobné údaje ako spracovatelia môžu mať prístup k osobným údajom. Konkrétny, neustále aktualizovaný zoznam spracovateľov, t.j. Príjemcov osobných údajov spracovaných v mene kontrolóra, v týchto kategóriách:
• Spoločnosti poskytujúce marketingové služby
• Spoločnosti poskytujúce mzdové a účtovnícke služby
• Spoločnosti poskytujúce služby interného a externého auditu

Právny základ:
Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je spravidla splnenie zákonnej povinnosti (najmä zákona č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov), uzavretie, správa a plnenie zmluvných záväzkov vyplývajúcich z pracovné a obchodné zmluvy, legitímny záujem, ktorým je ochrana práv a záujmov prevádzkovateľa a jeho zamestnancov chránených právom, ako aj súhlas dotknutej osoby (najmä na účely marketingu, súťaží, spoločenských udalostí atď.)
Súhlas so spracovaním osobných údajov sa musí udeliť dobrovoľne a dotknutá osoba môže tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas je však potrebný, aby kontrolór zabezpečil napríklad firemné akcie a podobne, a bez tohto súhlasu nie je oprávnený poskytovať príslušné služby. Ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť Prevádzkovateľovi osobné údaje požadované na účely splnenia zmluvných záväzkov Prevádzkovateľa alebo dodržiavania právnych predpisov, Prevádzkovateľ nie je povinný uzavrieť zmluvu ani poskytovať ďalšie služby.

Spracované osobné údaje:
Zhromažďujeme meno zákazníkov obchodníka, e-mailovú adresu, dodaciu a fakturačnú adresu, podrobnosti o platbe, meno spoločnosti, telefónne číslo, adresu IP, informácie o objednávkach, ktoré iniciujete, informácie o obchodoch podporovaných yoursday.eu, ktoré navštívite, a informácie o zariadenie a prehliadač, ktorý používate. Tieto informácie zhromažďujeme pri používaní alebo prístupe do obchodu, ktorý využíva naše služby, napríklad pri návšteve obchodníkovho webu, zadaní objednávky alebo registrácii účtu na stránkach obchodníka. Pri návšteve alebo prehliadaní webovej stránky yoursday.eu zhromažďujeme informácie o zariadení a prehľadávači, ktoré používate, o vašom sieťovom pripojení, vašej IP adrese a informácie o súboroch cookie nainštalovaných na vašom zariadení. Zhromažďujeme tiež osobné informácie, ktoré ste nám poskytli, prostredníctvom akejkoľvek funkcie zasielania správ, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke. Od používateľov fóra zhromažďujeme vaše meno, e-mailovú adresu, adresu URL webových stránok a ďalšie osobné informácie, ktoré môžete zverejniť.

Účel spracovania a zdieľania:
Tieto informácie používame na poskytovanie služieb našim obchodníkom vrátane podpory a spracovania objednávok, overovania a platieb. Tieto informácie tiež používame na zlepšenie našich služieb. Yoursday.eu spolupracuje aj s tretími stranami a poskytovateľmi služieb, aby im pomohla poskytovať služby našim obchodníkom. Môžeme s nimi zdieľať osobné údaje, aby sme tak podporili toto úsilie.
Vaše informácie môžeme zdieľať aj za nasledujúcich okolností:
• predchádzať nezákonným činnostiam, podozreniam z podvodu, vyšetrovať ich alebo podniknúť proti nim kroky, ktoré predstavujú potenciálne ohrozenie fyzickej bezpečnosti akejkoľvek osoby, porušenie našich podmienok používania alebo akúkoľvek inú dohodu súvisiacu so službami alebo ako to vyžaduje zákon,
• Ak nás obchodník, ktorého obchod navštevujete alebo ku ktorému máte prístup, nasmeruje na prenos týchto informácií (napríklad ak povoľuje aplikáciu tretej strany, ktorá má prístup k osobným údajom zákazníka).
• vyhovieť zákonným požiadavkám alebo odpovedať na zákonné súdne príkazy, predvolania, predvolania alebo iné žiadosti verejných orgánov (vrátane splnenia požiadaviek národnej bezpečnosti alebo vymáhania práva).
Osobné údaje sa môžu zdieľať aj so spoločnosťou, ktorá získava naše podnikanie alebo podnikanie obchodníka, ktorého obchod navštívite alebo ku ktorému pristupujete, či už prostredníctvom zlúčenia, akvizície, bankrotu, zrušenia, reorganizácie alebo inej podobnej transakcie alebo konania.

Uchovávanie osobných údajov a trvanie spracovania:
Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Spracúvanie osobných údajov so súhlasom je možné iba počas obdobia, na ktoré bol súhlas udelený. Súhlas sa udeľuje kontrolórovi na nasledujúce tri (3) roky alebo do okamihu odvolania súhlasu. Po uplynutí príslušného obdobia sa osobné údaje vymažú, ak sa ich uloženie podľa príslušných slovenských právnych predpisov nevyžaduje.

Práva dotknutých osôb súvisiace so spracovaním osobných údajov:
Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov, dotknuté osoby môžu vykonávať tieto práva:
• právo na prístup a informácie o svojich osobných údajoch;
• právo na opravu osobných údajov;
• právo na vymazanie osobných údajov;
• právo na obmedzenie spracovania osobných údajov;
• právo na prenosnosť osobných údajov;
• právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
• právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania;
• právo kedykoľvek odvolať súhlas (ak je právnym základom spracovania súhlas);
• právo podať návrh na začatie konania podľa článku 100 a nasl. zákona o ochrane osobných
údajov s dozorným orgánom, tj Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so
sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, kontaktné údaje: +421 2 3231
3214, e- mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Dotknuté osoby môžu vykonávať vyššie uvedené práva, ktoré sú bližšie špecifikované v ustanoveniach článku 21 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Dotknuté osoby môžu uplatňovať svoje práva voči prevádzkovateľovi na základe písomnej žiadosti zaslanej alebo doručenej do sídla prevádzkovateľa: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava; alebo elektronickou poštou na adresu: info@yoursday.eu.
Žiadosť musí obsahovať tieto informácie: meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalú adresu, aby mohol kontrolór identifikovať dotknutú osobu.
Prevádzkovateľ môže požadovať poskytnutie ďalších informácií potrebných na overenie totožnosti dotknutej osoby, ak má odôvodnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach prijatých na jej žiadosť do jedného (1) mesiaca od prijatia žiadosti. V odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť uvedenú lehotu o ďalšie dva (2) mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný informovať dotknutú osobu o každom takomto predĺžení do jedného (1) mesiaca od prijatia žiadosti, pričom uvedie dôvody predĺženia tejto lehoty. Ak dotknutá osoba predložila žiadosť v elektronickej forme, prevádzkovateľ poskytne informácie v elektronickej forme, pokiaľ dotknutá osoba nežiadala informácie iným spôsobom. Ak kontrolór neprijme opatrenia na žiadosť dotknutej osoby, je povinný informovať dotknutú osobu o dôvodoch nečinnosti do jedného (1) mesiaca od prijatia žiadosti, ako aj o možnosti podať žiadosť. návrh na začatie konania podľa článku 100 zákona o ochrane osobných údajov s Úradom na ochranu osobných údajov. Oznámenia o prijatých opatreniach sa poskytujú bezplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo nevhodná, najmä z dôvodu jej opakujúcej sa povahy, môže kontrolór požadovať primeraný poplatok, ktorý zohľadní administratívne náklady na poskytnutie informácií, alebo primeraný poplatok, ktorý zohľadní administratívne náklady subjektu, ktorý údaje poskytuje. oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na vykonanie požadovaného opatrenia alebo odmietnutie konať na základe žiadosti. Prevádzkovateľ preukáže, že žiadosť je neopodstatnená alebo nevhodná.

Web yoursday.eu chápe, že máte práva na svoje osobné informácie a podniká primerané kroky, aby vám umožnila prístup, opravu, zmenu, vymazanie, portovanie alebo obmedzenie použitia vašich osobných údajov. Ak ste obchodníkom alebo partnerom, môžete priamo v nastaveniach svojho účtu aktualizovať mnoho typov osobných informácií, napríklad platobné alebo kontaktné informácie. Ak nemôžete zmeniť svoje osobné údaje v nastaveniach svojho účtu alebo ak máte obavy z údajov zhromaždených pri návšteve webovej stránky yoursday.eu alebo pri využívaní našich služieb podpory, kontaktujte nás a vykonajte požadované zmeny. Je dôležité si uvedomiť, že ak vymažete alebo obmedzíte používanie svojich osobných údajov,  služby nemusia fungovať správne.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov alebo týchto zásad, alebo ak by ste sa chceli sťažovať na to, ako web yoursday.eu spracúva vaše osobné údaje, kontaktujte e-mailom na adrese info@yoursday.eu.